- Trình tự thực hiện: 
- Đối với cá nhân, tổ chức:
+ Cá nhân, tổ chức gửi văn bản gia hạn thời gian giám sát đối với các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ đang được bảo hộ tại Việt Nam.
- Đối với cơ quan hành chính nhà nước:
+ Bước 1: Cơ quan Hải quan tiếp nhận văn bản yêu cầu gia hạn thời hạn giám sát đối với các đối tượng quyền Sở hữu trí tuệ đang được bảo hộ tại Việt Nam.
+ Bước 2: Cơ quan Hải quan thông báo bằng văn bản cho người nộp văn bản xin gia hạn về việc chấp nhận, không chấp nhận yêu cầu xin gia hạn trong thời gian theo quy định.
- Cách thức thực hiện:
+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính
+ Thông qua các hệ thống bưu chính
-Thành phần, số lượng hồ sơ:
-  Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Văn bản yêu cầu gia hạn thời hạn giám sát đối với các các đối tượng quyền Sở hữu trí tuệ đang được bảo hộ tại Việt Nam.
+ Các thông tin khác (nếu có).
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ từ ngày cơ quan hải quan nhận đơn văn bản xin gia hạn.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Hải quan;
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Tổng cục Hải quan - Cục điều tra chống buôn lậu;
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục Hải quan.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo
- Lệ phí (nếu có): Không
- Tên mẫu đơn, mẫu t khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Hải quan sửa đổi năm 2005;
+ Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;
             + Quyết định số 916/QĐ-TCHQ ngày 31/03/2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế tiếp nhận Đơn yêu cầu kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến Sở hữu trí tuệ.